Meltdown Tour, Oklahoma City, OK, November 26th, 1984

Meltdown Tour, Oklahoma City Civic Center, November 26th, 1984. Thanks to Steve McGrew for sharing these.